ارائه خدمات فنی مهندسی در زمینه برق و ابزار دقیق به صورت تخصصی

ارائه خدمات فنی مهندسی در زمینه برق و ابزار دقیق به صورت تخصصی

> امور مهندسی شركت آریو ابزار دقیق مهر با بكارگيری كارشناسان مجرب و نيروهای كارآمد فنی به گونه ای سازماندهی شده كه با استفاده از نرم افزارها و استانداردهای معتبر در زمينه طراحی و مهندسی برق و ابزار دقيق قادر به ارائه كليه خدمات مهندسی پروژه ها خصوصاً درصنايع نفت ، گاز و پتروشيمی باشد. اين امور با اتكاء به تجربه متخصصان خود ، قادر به اجرای پروژه های مهندسی و همچنين نوسازی سيستم های كنترل ، برق و ابزاردقيق واحدهای فرآيندی در بخش های نفت و گاز و پتروشيمی به صورت خاص و ديگر صنايع به صورت عام می باشد . علاوه بر موارد فوق الذكر شركت آریو ابزار دقیق مهر درقالب توافقنامه ها وبا تشكيل كنسرسيوم با شركت های معتبر ، قابليت ارائه خدمات جامع مهندسی تفصيلی و مهندسی خريد به كارفرمايان محترم را دارا می ‌باشد. بخشی از فعاليت های اين امور به شرح زير است :

> خدمات مهندسي پايه (Basic Engineering ) در زمينه سيستم های كنترل، برق و ابزاردقيق بررسی و رفع اشكال سيستم های كنترل، برق، ابزاردقيق واحدهای فرآيندی، ارائه پيشنهادات در زمينه بهينه سازی سيستم های كنترل، برق و ابزاردقيق از جمله خدمات مهندسی پايه قابل ارائه توسط شركت آریو ابزار دقیق مهر می باشد.

> خدمات مهندسي تفصيلي (Detail Engineering) ارائه خدمات مهندسی تفصيلی سيستم های كنترل ، برق و ابزاردقيق جهت پروژه های جديد و يا واحدهای فرآيندی در حال كار به شرح زير :
ارائه فلسفه تغيير سيستم كنترل ، برق و ابزاردقيق واحد تهيه مدارك مربوط به New Control System Architecture تكميل،‌ اصلاح ، به روزرسانی و نهائی نمودن نقشه های P & ID طراحی و توليد اسناد و مدارك مهندسی كنترل، برق و ابزاردقيق

> خدمات مهندسي خريد (Procurement Engineering) ارائه خدمات مهندسی خريد سيستم های كنترل، برق و ابزار دقيق به منظور خريد ادوات و تجهيزات جهت پروژه های جديد و واحدهای فرآيندی درحال كار به شرح زير:
• تهيه مشخصات فني متناسب با شرايط ويژه هر پروژه به شرح زير :
Job/Material Specifications for Instrumentation / Electrical Equipment & Devices

• تهيه وتكميل Data Sheet ها جهت كليه دستگاه ها و تجهيزات كنترل، برق و ابزار دقيق

• انجام مكاتبات با سازندگان تجهيزات و برطرف نمودن اشكالات فني و بازرگاني پيشنهادات (T.Q./ C.Q.)

• تهيه جداول مقايسه فني وبازرگاني سازندگان
(Technical / Commercial Bid Evaluation)

• تهيه Purchase Requisition جهت خريد تجهيزات و دستگاهها

• بررسي و تائيد فني مدارك سازندگان (Vendor Drawings Checking / Approval)