ارایه خدمات فنی و مهندسی به صورت 24 ساعته طبق قرارداد

tools&maintenanceسیستم ارایه خدمات فنی و مهندسی به صورت ۲۴ ساعته طبق قرارداد های کاری بسته شده با شرکت های
طرف قرار داد.

این شرکت با توجه به نیازهای واحد های صنعتی مختلف به خدمات فنی و مهندسی آمادگی دارد پس از بررسی نیازهای این واحد ها نوع خدمات مورد نیاز آنها را بررسی و این خدمات را به آن واحدها اعلام و در صورت توافق خدمات را با توجه به درخواست آنهاارائه نماید.
بهینه سازی ارائه خدمات فنی و مهندسی در زمینه های فعالیت شرکت از اهداف این شرکت است در راستای تحقق این هدف، واحد پشتیبانی فنی به صورت شبانه روزی و یا ساعتی، در کلیه روز های سال آماده پاسخگویی به مشتریان خود است.